Menu Zamknij

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 • Data publikacji strony internetowej: 2011-01-05
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • materiały i dokumenty które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-19
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-02-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Grzegorz Snarski.
 • E-mail: grzegorzsnarski@gmail.com
 • Telefon: 87 566 22 68

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach
 • Adres: Ul. Mickiewicza 11
  16-400 Suwałki
 • E-mail: sekretariat@wsprsuw.pl
 • Telefon: 87 566 22 68
 • Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.