Menu Zamknij

Ochrona danych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
SP ZOZ w Suwałkach:

Rafał Luto, tel. 87 566 22 68, iod@wsprsuw.pl

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach  związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Procedura realizacji praw
1. Aby skorzystać z przysługujących praw muszą Państwo zwrócić się do nas z wnioskiem o realizację praw osoby, której dane dotyczą.2. Swoje żądania proszę kierować:


– na piśmie (czytelnie podpisane) na adres: Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach, ul. Adama Mickiewicza 11, 16-400 Suwałki;

– poprzez platformę EPUAP;

– telefonicznie pod numerem telefonu 87 566 22 68 wew. 11;


2. Odpowiedź zgodna z zakresem żądania zostanie Państwu udzielona bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach tj. z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań możemy wydłużyć okres o kolejne dwa miesiące. Wówczas poinformujemy Państwa o przyczynie opóźnienia.
3. Jeżeli zaistnieją uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej składającej żądanie, o którym mowa w art. 15 – 21 RODO, możemy zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą.
4. W przypadku odmowy realizacji wniosku poinformujemy Państwa o odmowie realizacji żądania poprzez wskazanie:
– powodów niepodjęcia działań
– możliwości wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
– możliwość skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem. 

Dla ułatwienia realizacji praw osób, których dane dotyczą, a w szczególności do żądania od administratora dostępu do danych ich sprostowania i uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych przygotowane zostały odpowiednie wnioski za pomocą których można je zrealizować.