Menu Zamknij

Projekty UE


ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI


Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego

Tytuł projektu Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego

Nr decyzji UDA-RPPD.08.04.01-20-0083/20-00

Całkowity koszt projektu 56 101 999,09 PLN

Współfinansowanie EFRR oraz Budżet Państwa 42 076 499,30 PLN

Rola w projekcie Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach – partner projektu

Całkowity budżet WSPR SP ZOZ w Suwałkach 2 368 000,00 PLN

Źródło dofinansowania Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Okres realizacji projektu 02.2020-12.2021

Krótki opis projektu Celem nadrzędnym projektu jest wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa podlaskiego poprzez poprawę sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w wyniku skoordynowanych działań na rzecz uzyskania optymalnego poziomu opieki zdrowotnej nad mieszkańcami regionu.
Cele szczegółowe to m.in. poprawa jakości i uzupełnienie rzeczowe infrastruktury wykorzystywanej w procesie realizacji usług medycznych istotnych z punktu widzenia stanu epidemiologicznego w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2, zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 w województwie, wzrost dostępności kadry medycznej w woj. podlaskim do niezbędnych nowoczesnych technologii medycznych w zakresie ratownictwa, diagnostyki i leczenia osób zakażonych SARS-CoV-2, zwiększenie potencjału i możliwości realizacji procesu diagnostyczno0leczniczego oraz ratowniczego w najbardziej sprawny, efektywny i bezpieczny sposób, zminimalizowanie ryzyka niedoborów kadry medycznej poprzez wzrost dostępności niezbędnych środków ochrony osobistej, urządzeń i środków do dezynfekcji, skrócenie czasu reakcji ratowniczej i diagnostyczno-leczniczej poprzez uzyskanie analogicznego poziomu zasobów medycznych do walki z koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie całego województwa.
Działania projektu: zakup sprzętu, specjalistycznych środków transportu, aparatury medycznej i diagnostycznej, zakup testów, odczynników oraz materiałów medycznych, zakup urządzeń i środków do dezynfekcji, zakup środków ochrony osobistej.
Grupę docelową projektu stanowią bezpośrednio wszyscy mieszkańcy województwa podlaskiego narażeni na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2, a pośrednio osoby przebywające na terenie województwa, którzy otrzymają pomoc medyczną w zakresie diagnostyki czy leczenia COVID-19 ze strony jednostek partnerskich projektu.
Produkty projektu – 14 wspartych podmiotów zwalczających COVID-19


Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach realizuje dofinansowany z Funduszy Europejskich projekt:

„Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach”.

Celem projektu jest poprawa infrastruktury sprzętowej podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego lub transportu sanitarnego, a także zakup środków ochrony indywidualnej dla Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz środków do dezynfekcji.

Zgłaszanie nieprawidłowości

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.
Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególna wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób:
– etyczny,
– jawny,
– przejrzysty.

Wychodząc naprzeciw w.w. oczekiwaniom uruchomiony został mechanizm umożliwiający zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości lub nadużyć finansowych, tj. opracowane i udostępnione przez Instytucję Zarządzającą narzędzie informatyczne, umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:
specjalny adres e-mail (naduzycia.POIS@mr.gov.pl)

lub elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej – www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci – formularz do zgłaszania nieprawidłowości

Co należy zgłaszać – podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci). Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

Polityka przeciwdziałania nadużyciom.


Projekt „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” realizowany jest w ramach IV osi priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.
Do realizacji ww. projektu zaproszono podmioty lecznicze województwa podlaskiego i ich organy założycielskie, co w praktyce daje obecnie 27 partnerów zrzeszonych na podstawie Porozumienia Partnerskiego, którymi są:

– Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku
– Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku
– Samodzielny Publiczny Psychiatryczny ZOZ im. Dr. St.Deresza w Choroszczy
– Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach
– Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła w Suwałkach
– Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Dla Dzieci i Młodzieży
– Specjalistyczny Psychiatryczny SPZOZ w Suwałkach
– Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc
– SPZOZ – Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach
– SPZOZ – Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku
– SPZOZ – Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku
– SPZOZ w Augustowie
– SPZOZ w Bielsku Podlaskim
– SPZOZ w Dąbrowie Białostockiej
– SPZOZ w Hajnówce
– SPZOZ w Mońkach
– SPZOZ w Sejnach
– SPZOZ w Siemiatyczach
– SPZOZ w Sokółce
– Szpital Ogólny im. Dr Witolda Ginela w Grajewie
– Szpital Ogólny w Kolnie
– Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem
– Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o.o.
– Szpital Wojewódzki im. S. K.Wyszyńskiego
– Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ – w Łomży
– Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Suwałkach
– Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży
– Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego w Białymstoku

Wartość budżetu: 61 975 063,08 zł z czego 85% stanowi dofinansowanie ze środków UE, zaś 15% pochodzi ze środków własnych partnerów projektu.
W ramach projektu Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Suwałach pozyskała sprzęt i oprogramowanie o wartości: 1 040 800 zł.

logo

Doskonalenie pogotowia ratunkowego przy wykorzystaniu współpracy instytucji ochrony zdrowia regionu przygranicznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgraniczej Litwa-Polska 2007-2013

W ramach realizowanego projektu zakupiono:
– Ambulanse sanitarne typu R szt. 2 wyposażone w aparaturę i sprzęt medyczny:
— defibrylatory przenośne 2 szt.
— respiratory transportowe 2 szt.
— pompy infuzyjne 2 szt.
— ssaki 2 szt.
— nosze podbierakowe 2 szt.
— krzesła transportowe 2 szt.
– oraz torby promocyjne
Łączna wartość zakupionego sprzętu: 862.158,95 zł

W ramach projektu przeprowadzono ponadto szereg pokazów i szkoleń dla dzieci i młodzieży.