Menu Zamknij

Wnioski i skargi

TRYB SKŁADANIA SKARG I WNIOSKÓW ORAZ TELEFONICZNA INFORMACJA DLA PACJENTA

Skargi i wnioski mogą być wnoszone w dowolnej formie, a w szczególności pisemnie oraz ustnie do protokołu.

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

Skarga lub wniosek mogą być składane w imieniu własnym skarżącego lub innej osoby za jej pisemną zgodą.

Skargi i wnioski, które nie wymagają postępowania wyjaśniającego, powinny być rozpatrzone i załatwione niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Skargi i wnioski mogą być składane do:

Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach lub
Z-ca Dyrektora ds. Medycznych


w dniach: od poniedziałku do piątku
w godz. od 8:00 do 15:00

ul. Mickiewicza 11
16-400 Suwałki
tel. 87 566 22 68